Issue 03/2016 | Available on-line
Issue 02/2015 | Available on-line
Issue 01/2014 | Available on-line

Contact

Departament of Electronic Media

University of Lodz

Pomorska Street, 171/173

90-236 Lodz